علوم تجربی مدرسه نمونه دولتی اشراق

این وبلاگ در بر گیرنده سوالات و مطالب کمک آموزشی برای علوم دوره راهنمایی می باشد

علوم سوم فصل 13-تولید مثل

انواع تولید مثل : 1-غیرجنسی : درآن یک فردبرای به وجودآمدن جانداران جدید کافی است.2- جنسی : دراین روش دوجنس لازم می باشد که ازآنها به عنوان نروماده نام می برند.

روشهای تولید مثل غیرجنسی : الف- تولید مثل رویشی .درآن جاندار اولیه یا قسمتی پیکرش جاندار مشابه راایجاد می کند وبه راههای مختلف صورت می گیرد :1-دونیم شدن مثل باکتریها 2-قطعه قطعه شدن مانند خزه ها 3-جوانه زدن مثل مخمر 4- قلمه زدن وپیوند زدن مانند بسیاری ازدرختان

ب- هاگ زایی : تولید مثل به کمک هاگ صورت می گیرد . هاگ یک سلول ویژه برای تولید مثل است که درهاگدان تولید می شود مانند کپک ها سرخس ها

تولید مثل جنسی : دراین روش دونوع سلول جنسی نر وماده وجوددارد که باید باهم ترکیب شوند وسلول اولیه تخم حاصل شود .ترکیب سلولهای جنسی نروماده راکه منجر به تشکیل سلول تخم می شود لقاح می گویند.

گل اندام تولید مثل گیاهان گلدار (نهان دانه ) است .بخش نرگل پرچم وبخش ماده گل مادگی نامیده می شود .

اجزای مادگی : کلاله –خامه –تخمدان .اجزای پرچم : میله – بساک درآن دانه گرده وگامت نر تولید می شود.

اجزای ساختمان گل : دم گل –نهنج –کاسبرگ –گلبرگ –پرچم – مادگی

بخش های دانه ی گرده : هسته ی رویشی – هسته ی زایشی (مولد گامت نر)- سیتوپلاسم

گرده افشانی : افتادن دانه ی گرده برروی کلاله ی مادگی را گرده افشانی می نامند. که به دونوع گرده افشانی مستقیم وگرده افشانی غیرمستقیم دیده می شود. پس ازترکیب گامت نروماده سلول تخم ایجاد می شود که درداخل تخمک گیاهک (جنین) ساخته می شود ودراین حالت تخمک تبدیل به دانه وتخمدان تبدیل به میوه می گردد.

تولید مثل جنسی درجانوران : دراین روش جانوران به سلول های نروماده نیاز دارند .گامت نر اسپرم وگامت ماده تخمک نام دارد.درهمه ی مهره داران وبعضی ازبی مهره ها جانور نروماده ازهم جدا هستند امّا دربعضی ازبی مهره ها مانند اسفنج ها –مرجان ها وبعضی ازکرم ها-نرم تنان مانند گیاهان اندام های تولید مثل نروماده دربدن یک فرد است (نر-ماده اند)

دوویژگی مهم جانورانی که تولید مثل جنسی دارند:                                           الف- ایجاد امکان لقاح ب- ایجادامکان رشد تخم تا ایجادنوزاد

انواع لقاح : 1-لقاح خارجی مانند بسیاری ازبی مهره ها –ماهی هاودوزیستان 2-لقاح داخلی مانند خزندگان –پرندگان –پستانداران وبسیاری ازگیاهان .

جنین ازطریق اندامی به نام جفت که به وسیله ی بند ناف به جنین متصل است باخون مادر ارتباط دارد ومواد لازم راازآن دریافت وموادزاید رابه آن می دهد.

تولید مثل درآدمی :تولید مثل درانسان نیز مانندپستانداران دیگر باتشکیل سلول های جنسی نروماده وترکیب هسته های آنها بایکدیگر وایجاد سلول تخم صورت می گیرد.

گامت نر اسپرم نامیده می شود که بوسیله ی بیضه ها تولید می گردد.گامت ماده تخمک نام دارد که توسط تخمدان ها ساخته می شود.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 18:19  توسط Alimoradi  |